Zásady ochrany osobných údajov

Spoločnosť „Адвъртайз Он Лайн ООД“ (Advertise On Line Ltd.), č. registrácie podľa DPH BG201268170, registrovaná v Sofii, Bulharsko, sídlo: ul. Pop Bogomil č. 31, ktorá prevádzkuje e-shop CISTE-SVETLOMETY.COM týmto vyhlasuje, že všetky osobné údaje zhromažďované a ukladané pri používaní webovej stránky a služieb sa považujú za prísne dôverné a v súvislosti s nimi sa dodržiavajú všetky platné legislatívne ustanovenia v oblasti ochrany osobných údajov.

Ochrana osobných údajov našich návštevníkov a zákazníkov je naším hlavným princípom a prioritou. V tejto Politike ochrany osobných údajov sa môžete dôkladne oboznámiť s osobnými údajmi, ktoré zhromažďujeme, spôsobmi ich ukladania, ako a prečo tieto informácie používame.

Zaručenie práva na ochranu osobných údajov pokladáme za hlavný záväzok CISTE-SVETLOMETY.COM, a preto budeme Vaše údaje spracúvať v plnom súlade s Nariadením (EÚ) 2016/679 a ďalšími právnymi predpismi Bulharskej republiky.

1. Kategórie osobných údajov

Pri vytváraní objednávky a/alebo konta na webstránke CISTE-SVETLOMETY.COM zhromažďujeme, uchovávame a používame najmä tieto informácie:

 • Meno a priezvisko
 • Kontaktné telefónne číslo
 • E-mailovú adresu
 • Adresu na doručenie zásielky
 • Fakturačnú adresu (ak sa líši od dodacej adresy)
 • Údaje o právnickej osobe (keď chce zákazník faktúru na spoločnosť)

Okrem údajov, ktoré zhromažďujeme počas vytvárania objednávky a/alebo založenia konta, zbierame a uchovávame celú korešpondenciu medzi CISTE-SVETLOMETY.COM a zákazníkmi, ako aj záznamy správania na webstránkach, ktoré prevádzkuje spoločnosť Advertise On Line Ltd.*

*Viac informácií o súboroch cookie získate v bode 9 týchto zásad ochrany osobných údajov

2. Na aké účely spracúvame osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

Osobné údaje zhromažďujeme len na účely poskytovania služieb cez CISTE-SVETLOMETY.COM a ich zdokonalenie. Všetky účely, na ktoré používame zhromaždené osobné údaje, si môžete ďalej prečítať:

 • Spracúvanie objednávok produktov zo sortimentu CISTE-SVETLOMETY.COM s právnym podkladom: plnenie zmluvy o predaji na diaľku, ktorú každý zákazník uzatvára pri dokončení svojej objednávky na našej webstránke. Tieto údaje môžu byť použité aj na plnenie právneho záväzku, akým sú napríklad účtovné doklady.
 • Zákaznícky servis a odstránenie/náprava prípadných chýb pri plnení zmluvy o predaji na diaľku. Osobné údaje sa spracúvajú na základe plnenia uzatvorenej zmluvy o predaji na diaľku.
 • Na komunikáciu so zákazníkmi: môžeme ich kontaktovať telefonicky alebo e-mailom, aby sme poskytli pomoc pri dokončení objednávky; na poskytnutie informácií o aktuálnom stave objednávky; na reklamáciu; na aktuálny stav zákazníckeho konta na stránke.
 • Na oznámenie o dostupnosti výrobkov – ak chcete byť informovaní o budúcej dostupnosti produktov, Vaše údaje budú spracúvané na základe Vašej požiadavky a súhlasu.
 • Na účely ochrany a bezpečnosti môžeme spracúvať Vaše údaje aj z dôvodu zákonného záujmu, teda zabezpečenie ochrany a bezpečnosti našich systémov a zákazníkov pre odhaľovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a uplatnenie našich dohôd na základe zákonného záujmu.
 • Na účely marketingovej komunikácie týkajúcej sa produktov, ponúk a zliav. Predplatné informačného spravodajcu je absolútne dobrovoľné a môžete ho kedykoľvek prijať alebo odvolať nahlásením svojej požiadavky alebo kontaktovaním tímu CISTE-SVETLOMETY.COM či prevádzkovateľa osobných údajov.
 • Na marketingové účely. Údaje, ktoré používatelia odosielajú do servera CISTE-SVETLOMETY.COM, môžu použiť platformy Meta a Google. Údaje sa používajú na zacielenie relevantných reklám podľa záujmov každého používateľa. Údaje sa tiež používajú na sledovanie výsledkov reklamy.
 • Pre lepšie fungovanie webstránky a na účely internetovej reklamy webstránky CISTE-SVETLOMETY.COM, naša webová stránka používa cookies v prípade, že návštevníci stránky povolia používanie cookies v nastaveniach svojho prehliadača. Údaje súborov cookie sa používajú na zacielenie relevantných reklám z platforiem Meta a Google na základe záujmov každého používateľa. Údaje sa používajú aj na sledovanie výsledkov reklamných kampaní.

3. Komu a za akých okolností poskytujeme Vaše osobné údaje

Osobné údaje zákazníkov poskytujeme tretím osobám za účelom doručenia kuriérom v súvislosti s plnením uzatvorenej kúpnej zmluvy na diaľku. Osobné údaje môžu byť použité na štatistické a marketingové účely. Subjekty, ktorým môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté, sú najmä:

 • Spoločnosti poskytujúce zásielkové služby – na základe uzatvorenej zmluvy o predaji na diaľku.
 • Bankové inštitúcie na účely spracúvania platieb súvisiacich s Vašou objednávkou a uzatvorenou zmluvou o predaji na diaľku.
 • Štatutárne orgány, súdy na účely uzatvorenia zmluvy alebo vymáhania pohľadávok.
 • Štátne inštitúcie v prípade potreby a na základe zákonom stanoveného poriadku.
 • Na platformách Meta a Google. S cieľom analyzovať štatistické údaje, zacieliť reklamy a sledovať výsledky reklamy.
 • Na platforme Mailchimp. Na správu a odosielanie marketingových e-mailových kampaní.

Prevádzkovateľ osobných údajov – spoločnosť Advertise On Line Ltd. nie je zodpovedná za spracúvanie údajov v rámci zákonného záujmu tretích strán, ktorým boli údaje poskytnuté. Spracúvanie údajov tretími stranami sa vykonáva v súlade s politikou spracúvania osobných údajov príslušnej tretej strany.

Súkromie platieb PayPal
Keď si vyberiete PayPal ako spôsob platby, poskytnete osobné údaje spoločnosti PayPal. Osobné údaje, ktoré ste vyplnili pri objednávke (meno, email, telefón, adresa), budú poskytnuté spoločnosti PayPal. Nezhromažďujeme ani neuchovávame žiadne informácie o vašom bankovom účte alebo bankovej karte.

Ak chcete pochopiť, ako zaobchádza s vašimi informáciami, môžete si prečítať zásady ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Nie sme zodpovední za spôsoby ochrany osobných údajov spoločnosti PayPal. Ak máte nejaké otázky o tom, ako PayPal nakladá s vašimi informáciami, kontaktujte PayPal.

4. Objednávka s registráciou alebo bez registrácie

Systém CISTE-SVETLOMETY.COM umožňuje zákazníkom vytvoriť si vlastné konto chránené heslom, ktoré si zvolili, ako aj nákupy cez toto konto. Každý registrovaný spotrebiteľ môže pomocou svojho konta sledovať históriu svojich objednávok, pridávať, meniť a/alebo vymazávať svoje osobné údaje.

Systém CISTE-SVETLOMETY.COM umožňuje zákazníkom uzatvárať zmluvy o predaji na diaľku „ako hostia“, teda bez toho, aby si vytvorili konto v e-shope.

5. Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje, ich uchovávanie, spracúvanie a celá komunikácia medzi zákazníkmi, ich zariadeniami a CISTE-SVETLOMETY.COM sa vykonáva prostredníctvom 256 bitového kryptovaného prepojenia. Spoločnosť Advertise On Line Ltd. uplatňuje technické a organizačné opatrenia, ktoré chránia Vaše osobné údaje pred zmenami, šírením, stratou, zničením či neautorizovaným prístupom.

Všetky užívateľské kontá na CISTE-SVETLOMETY.COM sú prístupné len prostredníctvom Vašich prístupových údajov – e-mailová adresa a osobné prístupové heslo, ktoré ste si zvolili. Osobnou zodpovednosťou každého užívateľa je starostlivo a zodpovedne uchovávať svoje prístupové údaje a pri ukončení používania webstránky používať tlačidlo „EXIT“. CISTE-SVETLOMETY.COM nemôže a nebude zodpovedná za zneužitie použitých osobných hesiel a účtov, pokiaľ nie je priamo spôsobené CISTE-SVETLOMETY.COM.

6. Spracúvanie a uchovávanie osobných údajov

Pri spracúvaní a uchovávaní osobných údajov môže Prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať osobné údaje na účely ochrany svojich zákonných záujmov – plnenie záväzkov voči Národnej príjmovej agentúre, Ministerstvu vnútra a iným štátnym a samosprávnym orgánom.

CISTE-SVETLOMETY.COM bude Vaše osobné údaje uchovávať po dobu existencie Vášho konta v e-shope. Po vymazaní Vášho konta musí Prevádzkovateľ s náležitou starostlivosťou vymazať a zrušiť všetky Vaše údaje bez zbytočného odkladu alebo ich anonymizovať (teda uviesť do podoby, z ktorej nebude možné identifikovať Vašu osobu).

7. Práva dotknutých osôb

Všetky dotknuté osoby, ktorých údaje spracúva Advertise On Line Ltd., majú tieto práva:

 • požiadať o bezplatné informácie o spracúvaní osobných údajov
 • požiadať o vysvetlenie v súvislosti so spracúvaním osobných údajov; môžete požiadať o úpravu, doplnenie, vymazanie alebo zablokovanie Vašich osobných údajov
 • kontaktovať nášho zamestnanca zodpovedného za ochranu osobných údajov alebo Komisiu na ochranu osobných údajov
 • odvolať svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, pričom v tomto prípade budú Vaše osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Toto sa však nevzťahuje na osobné údaje požadované na splnenie zákonných záväzkov alebo na ochranu vlastných zákonných záujmov spoločnosti Advertise On Line Ltd.. Osobné údaje budú vymazané aj v prípade, ak nie sú potrebné na zamýšľaný účel alebo uchovanie Vašich údajov je neprípustné z iných dôvodov stanovených zákonom.

Ak chcete uvedené práva využiť, kontaktujte zamestnanca CISTE-SVETLOMETY.COM zodpovedného za ochranu osobných údajov na e-mailovú adresu dpo@ciste-svetlomety.com, a v e-maili napíšte svoje meno a priezvisko, svoj e-mail, ktorý používate v e-shope; údaje na spätnú väzbu; zadajte v voľnom texte právo/práva, ktoré chcete uplatniť vzhľadom na svoje osobné údaje.

8. Cookies

Na správu „cookies“ a iných podobných technológií, ktoré CISTE-SVETLOMETY.COM používa (sledovacie pixely, webové majáky atď.), ako aj zodpovedajúcich súhlasov k nim, používame nástroj „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o jeho fungovaní si môžete pozrieť na https://devowl.io/rcb/data-processing/

CISTE-SVETLOMETY.COM používa tzv. „cookies“. Súbory cookies používame na zobrazenie relevantného a pohodlného personalizovaného obsahu pre používateľov. Cookies sú malé textové súbory uložené vo Vašom počítači/zariadení a používajú sa vo Vašom prehliadači. Cookies sa dajú použiť len vtedy, keď sú povolené v nastaveniach Vášho prehliadača. Cookies nijako nepoškodia Vaše zariadenie a vy ako používateľ môžete zakázať používanie cookies priamo vo Vašom prehliadači a/alebo ich kedykoľvek vymazať. Ak zakážete cookies vo svojom počítači/zariadení, nebudete schopní správne využívať všetky funkcionality našej webstránky CISTE-SVETLOMETY.COM, ako napríklad uloženie výrobkov do nákupného košíka, uloženie Vašich prístupových údajov, monitorovanie navštívených webstránok a funkcií.

Používame dva druhy cookies – na reláciu užívateľov a fixné. Fixné cookies sú dočasné súbory, ktoré zostanú v užívateľskom zariadení až do konca jeho relácie, alebo keď sa aplikácia (prehliadača) zatvorí. Fixné súbory zostanú v zariadení užívateľa na dobu stanovenú parametrami cookies alebo po ich manuálne vymazanie používateľom.

Používame súbory cookies a iné podobné technológie na zabezpečenie správnej prevádzky webovej stránky, integrácie multimédií, bezpečnosti, štatistickej analýzy, personalizovaných reklám, na prístup a spracovanie osobných údajov, ako sú údaje o návštevách, IP adresy a identifikátory. Údaje zhromaždené pomocou súborov cookies a podobných technológií sa zdieľajú so stranami opísanými v týchto ustanoveniach o ochrane osobných údajov.

Súbory cookies pomáhajú:

 • získať lepší používateľský zážitok pri používaní našej webovej stránky
 • prijímať prispôsobený obsah a ponuky
 • porozumieť tomu, ako surfujete, aby sme mohli zlepšiť naše webové stránky a služby

V časti nižšie môžete získať informácie o súboroch cookies, ktoré táto webstránka používa, a to podľa jednotlivých oblastí. Môžete si pozrieť ďalšie informácie o každej oblasti, a ak chcete, môžete vykonať vlastné výbery.

Funkčné–sú to súbory cookies, ktoré sú nevyhnutné pre základnú funkčnosť tejto webovej stránky. Nie je možné ich vypnúť, pretože by to narušilo fungovanie webovej stránky.

Štatistika–sú to súbory cookies, ktoré sú potrebné na zhromažďovanie a spracovanie údajov o návštevníkoch webstránok. Umožňujú lepšie porozumieť návštevníkom, ich správaniu online a optimalizovať naše webové stránky a služby.

Marketing–sú to súbory cookies, ktoré používame my a tretie strany na sledovanie správania jednotlivých návštevníkov na stránkach a webových adresách a na analýzu zhromaždených údajov s cieľom poskytovať personalizovaný reklamný obsah. Tieto služby umožňujú monitorovanie používateľov na rôznych webových stránkach.

Návšteva tejto webovej stránky môže vytvoriť súbory cookies na tieto účely:

 • Súbory cookies pre výkonnosť webstránky
 • Súbory cookies na analýzu návštevníkov webstránky
 • Súbory cookies pre zemepisné nasmerovanie
 • registračné súbory cookies
 • Cookies pre marketing/remarketing (zacielenie reklamného obsahu)

Samotné súbory cookies nevyžadujú na používanie informácie osobného charakteru a najčastejšie neidentifikujú osobnosť internetových návštevníkov. Osobné údaje zozbierané pri využívaní cookies sa môžu zhromažďovať len na zjednodušenie používania používateľmi. Tieto údaje sú šifrované spôsobom, ktorý zabraňuje prístupu neautorizovaných osôb k osobným údajom.

Informácie o prehliadačoch a o spôsobe nastavenia predvoľby súborov cookies nájdete na webovej stránke prehliadača, ktorý používate (napríklad Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Safari a i.) alebo prostredníctvom iných Vami preferovaných informačných internetových zdrojov.

Všetky súčasné prehliadače umožňujú zmeniť nastavenia súborov cookies. Tieto nastavenia sa zásadne nachádzajú vo „voľba“ alebo v alebo v menu „predvoľba“ Vášho prehliadača. Ak chcete tieto nastavenia zistiť, môžete použiť nižšie uvedené odkazy alebo „pomocníka“ Vášho prehliadača pre viac informácií.

Cookie settings in Google Chrome
Cookie settings in Mozilla Firefox
Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Safari

Ak chcete nastaviť cookies tretích strán, môžete použiť túto webstránku: http://www.youronlinechoices.com/sk/

9. Výstupné odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú užitočné a obsahujú relevantné informácie pre používateľov. Upozorňujeme, že tieto webstránky môžu vlastniť a prevádzkovať iné spoločnosti a organizácie, ktoré majú iné zásady ochrany osobných údajov a bezpečnosti. Naša spoločnosť nemá žiadny dohľad a neznáša žiadnu zodpovednosť za akékoľvek informácie, materiály, produkty alebo služby obsiahnuté či sprístupnené prostredníctvom týchto webstránok.

10. Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok a dopytov týkajúcich sa týchto Zásad, nás neváhajte kontaktovať na adrese alebo kontaktnom telefónnom čísle.

Zamestnanec zodpovedný za ochranu osobných údajov: dpo@ciste-svetlomety.com
Kontakt: Advertise On Line Ltd., ul. Pop Bogomil 31, Sofia 1202, Bulharsko
Zákaznícky servis: info@ciste-svetlomety.com / +359876098626

11. Komisia na ochranu osobných údajov

V prípade porušenia Vašich práv podľa vyššie uvedeného alebo platnej legislatívy vzťahujúcej sa na ochranu osobných údajov, ste oprávnení podať sťažnosť Komisii na ochranu osobných údajov takto:

Názov: Komisia na ochranu osobných údajov Bulharskej republiky
Sídlo a adresa pre korešpondenciu: bul. Prof. Tsvetan Lazarov č. 2, Sofia 1592, Bulharsko
Telefónne číslo: +35929153518
Web: www.cpdp.bg

12. Používanie služby Google reCAPTCHA v3

Naša webová stránka používa službu Google reCAPTCHA v3 na ochranu našej webovej stránky pred podvodmi a zneužitím. reCAPTCHA v3 je bezpečnostná služba poskytovaná spoločnosťou Google. Pomáha rozlišovať medzi ľuďmi a robotmi a môže pomôcť predchádzať škodlivým činnostiam na našej webovej stránke.

Informácie zhromažďované službou reCAPTCHA v3

Pri používaní služby reCAPTCHA v3 spoločnosť Google zhromažďuje určité informácie o vašom zariadení a prehliadači. Tieto informácie môžu zahŕňať:

 • Vašu IP adresu
 • Typ a verziu vášho prehliadača
 • Váš operačný systém
 • Dátum a čas, kedy ste navštívili našu webovú stránku
 • Stránky, ktoré ste navštívili na našej webovej stránke
 • Akcie, ktoré ste vykonali na našej webovej stránke

Tieto informácie používa spoločnosť Google na posúdenie rizika, že vaša aktivita je podvodná. Nedelia sa s nami.

Uchovávanie údajov

Spoločnosť Google uchováva informácie zhromaždené službou reCAPTCHA v3 najviac 7 dní. Po 7 dňoch sa informácie automaticky vymažú.

Vaše možnosti

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en-US. Tiež môžete ovládať údaje, ktoré o vás spoločnosť Google zhromažďuje, na adrese https://myaccount.google.com/privacy?hl=en.